Informācija kravas un pasažieru autopārvadātājiem

Licences kravu un pasažieru pārvadājumiem

Komercpārvadājumu licencēšana

Izvilkumi no LR Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 120 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu".

Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz laiku, kas nav mazāks par gadu, bet nepārsniedz piecus gadus (pēc speciālās atļaujas (licences) pieprasītāja izvēles), šādu veidu autotransporta komercpārvadājumiem:

 • pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā;
 • starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem;
 • kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas terito­rijā;
 • starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobi­ļiem.

Pamatojoties uz lēmumu par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu, pagarināšanu vai pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, izsniedz licences kartītes attiecībā uz katru autotransporta līdzekli kā apliecinājumu, ka pārvadā­tājs - autotrans­porta līdzekļa īpašnieks vai turētājs - ir noteik­tā kārtībā saņēmis speciālo atļauju (licenci) autotransporta komercpārvadā­jumu uzņēmējdarbības veikšanai.

Minētās licences kartītes izsniedz uz laiku, kas nav mazāks par mēnesi, bet nepārsniedz 12 mēnešus.

Pārvadātājs var saņemt speciālo atļauju (licenci), ja pārvadātājam ir:

 • pietiekami finansiālie resursi, lai nodrošinātu konkurētspējīga uzņē­muma izveidošanu, darbību un vadību (turpmāk - finansiālais nodrošinājums);
 • Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzīta profesionālā kompetence;
 • laba reputācija, ko pamato ar apliecinājumu vai tiesībaizsardzības iestāžu informāciju, ka uzņēmuma vadība vai persona, kas uzņēmumā vada pārvadājumu operācijas (turpmāk - atbildīgā persona), pēdējo piecu gadu laikā nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai ir dzēsta sodāmība saskaņā ar kriminālprocesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību un uzņēmums vai uzņēmuma vadība, vai atbildīgā persona pēdējo divu gadu laikā nav pārkāpuši normatīvos aktus, kas saistīti ar pasažieru vai kravas komerc­pārvadājumu veikšanu, to skaitā autotransporta līdzekļu vadītāju braukšanas un atpūtas režīmu, autotransporta līdzekļu svara un izmēra ierobežojumus, ceļu satiksmes un autotransporta līdzekļa drošības prasības, apkārtējās vides aizsar­dzības noteikumus, kā arī nodarbinātības un darba samaksas autopārvadājumu jomā noteikumus.

Pārvadātāja finansiālais nodrošinājums uzskatāms par pietiekamu, ja tas ir:

 • 6000 latu, ja tiek izmantots tikai viens autotransporta līdzeklis;
 • 3300 latu attiecībā uz katru nākamo autotransporta līdzekli.

Pārvadātājs iesniedz šādus dokumentus, kas noformēti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un nofor­mēšanas normatīvajiem aktiem:

 • iesniegumu, kurā norāda autotransporta komercpārvadājumu veidu, komersanta veidu, komersanta nosaukumu, juridisko adresi, Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības numuru vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas apliecības numuru un reģistrācijas datumu. Uz iesnieguma jābūt pieprasītāja parakstam;
 • rakstisku apliecinājumu par atbilstību iepriekš minētajām prasībām;
 • deklarāciju par pārvadātāja finansiālo nodrošinājumu, kas sastādīta, pamatojoties uz bilances datiem, vai izrakstu no bilances, vai bilances kopiju, vai bankas garantijas vēstuli, kurai pievienoti apliecinoši dokumenti par finansiālo nodrošinājumu saskaņā ar iepriekš minētajām prasībām;
 • valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu, atteikumu vai tās anulēšanu "Autotransporta direkcija" pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad institūcijā iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvo aktu prasībām.

Pakalpojumu tarifi

Eiropas Ekonomiskās kopienas atļaujas (EEKA) apmaksa un pieteikums

Pārvadātājam vienlaicīgi ar aizpildītu pieteikumu jāiesniedz arī maksājumu apliecinoši dokumenti.

"Autovadītāja atestāts" jāsaņem, ja uzņēmuma starptautiskajos kravu komercpārvadājumos tiek nodarbināts autovadītājs, kurš nav Latvijas  Republikas vai Eiropas Savienības valstu pilsonis.

Ar pilnu informāciju par sniegto pakalpojumu tarifiem pārvadātāji var iepazīties pie direkcijas darbiniekiem rajonu nodaļās un Valsts SIA "Autotransporta direkcija" telpās Rīgā.

Pieteikumu formas var saņemt arī rajonu nodaļās pie licencēšanas inspektoriem.

Ja uzņēmēja autoparku sastāda tikai kravu autotransporta līdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, "Kopienas atļauja" nav jāizņem, jo pārvadājumus uz ES valstīm vai cauri to teritorijai joprojām varēs veikt ar speciālo atļauju (licenci) un licences kartītēm starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem.

Plašāka informācija SIA "Autotransporta direkcija" mājaslapā.


 
Latvijas Valsts ceļi
SIC
ViaMichelin
Balticmaps
Izvēlies drošu ātrumu
Satiksme Rīgā
Latvijas valsts meži

You need the Flash plugin.

Download Macromedia Flash Player

vissOK.lv